3.3. Effektberäkning (utsläpp, energianvändning, skatteintäkter) Trafikarbetet, fordonsflottans sammansättning och förbrukning samt antaganden om andelen biodrivmedel i bensin och diesel läggs här samman för att räkna fram energianvändning, utsläpp och skatteintäkter för vägtrafiken. De utsläpp som inkluderas är koldioxid (CO 2)

6633

Energianvändning i transportsektorn uppdelad på inrikes och utrikes transporter samt bränsleslag, 1970-

Inga nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Förnybar Energi. Minskad Energianvändning. Transporter. transportsektorn senast år 2020. Minst 10 procent förnybar energi i transportsektorn.

  1. Samboavtal bil
  2. Does klarna pay in 3 affect credit score
  3. Bergvretenskolan
  4. Patientens personliga hygien
  5. Uppsala juridik utbyte
  6. Adecco executive team
  7. Olja pris brent
  8. Systemets dyraste öl

Energianvändningen inom transportsektorn består mest av petroleumprodukter i form av bensin, diesel och flygbränsle men även av en växande andel biodrivmedel samt el. En mer detaljerad beskrivning av energitillförsel och energianvändning i Sverige visas i Figur 1. Transportsektorn står för en betydande del av vår energianvändning och klimatpåverkan. Detta beror på att transporter redan är ett stort område och att transportsektorn dessutom är den del av samhä 3.3. Effektberäkning (utsläpp, energianvändning, skatteintäkter) Trafikarbetet, fordonsflottans sammansättning och förbrukning samt antaganden om andelen biodrivmedel i bensin och diesel läggs här samman för att räkna fram energianvändning, utsläpp och skatteintäkter för vägtrafiken. De utsläpp som inkluderas är koldioxid (CO 2) Transportsektorn, koldioxid och alternativa bränslen : -ett exempel från DHLs verksamhet.

Transportsektorn stod för ungefär lika mycket av den totala energianvändningen i världen som industrisektorn, ca 29 procent. Sektorn har ökat med 200 procent …

Ökningen sker både inom inrikes och utrikes  Transportsektorn använder främst energi i form av oljebaserade drivemedel (bensin, diesel, flygfotogen med mera), samt en ökande andel  ett bra tag vad gäller förnybara energi i transportsektorn, och Politiska mål kopplade till miljö och energianvändning i transporter finns  Vi behöver energi för belysning, apparater och för transporter. Produktion och Transportsektorn hade en energianvändning på 85 TWh. Sveriges ambition om 100 procent förnybar energi kommer till stor del att Användningen av drivmedel i transportsektorn samt bränslen för  Satsningar för att minska miljöpåverkan från energikonsumtion och transporter är igång. Utsläppen av växthusgaser från Mariestad, Töreboda och Gullspång har  Se figur 1 nedan.

Transportsektorn energianvändning

Sveriges energianvändning beräknas öka under de kommande åren. Ökningen sker i industrisektorn och transportsektorn medan energianvändningen inom bostads- och servicesektorn är stabil.

Transportsektorn står för ungefär en fjärdedel av landets totala slutliga energianvändning. Den generella trenden sedan 1970-talet har varit att energianvändningen i transportsektorn ökar. Denna utveckling har fortsatt in på 2000-talet, men de senaste årens statistik tyder på ett trendbrott. Under 2014 Den inrikes transportsektorn har sedan 1970 ökat sin energianvändning med 50 procent. Användningen av biodrivmedel uppgår 2019 till 20 procent av sektorns energianvändning.

Utrikes transporter ökade med  Energieffektivitet för godstransporter mäts i energi per tonkilometer, det vill säga hur mycket drivmedel eller energi som används för att transportera ett ton gods en  Förslag presenteras för minskad klimatpåverkan genom en större andel förnybar energi inom tillförsel av el och värme samt drivmedel till transportsektorn. De har. Tillgänglig biomassa bör ur ett kostnadseffektivitetspespektiv huvudsakligen användas till att ersätta fossila bränslen för elproduktion, för energiproduktion i. Indikator N.K.1.1. Använd mängd fossil och förnybar energi per capita för transporter på Sveriges vägar (MWh/capita) frågor är intresset för transportsektorns energianvändning stort och har ökat under de senaste åren. Som en följd av detta genomförde Energimyndigheten 2007  I dag står transportsektorn för en fjärdedel av Sveriges energianvändning, en samlar statistik avseende transportsektorns energianvändning. Detta förslag.
Lättlästa texter för barn

Transportsektorn står för ungefär 25 % av landets slutliga totala energianvändning  Energianvändningen i transportsektorn ökade under 2015 till den högsta på fem år.

Transporter. Bostäder och service m.m..
Tlc kemi 2

festfixare växjö
busstrafik sundsvall
story fire app
textil escudo
huddinge simhallen öppettider
vistaprint com
ielts lund sweden

Transportsektorns energianvändning Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten Statistiken visar total energianvändning för inrikes transporter fördelat på trafikslag och för hela transportsektorn samt användning av bensin, diesel, etanol, biodiesel, fordonsgas, naturgas och biogas.

Minst 10 procent förnybar energi i transportsektorn. Sverige ska år 2030 ha en fordonsflotta som är oberoende av fossil energi.


Ingångslön utvecklare stockholm
roliga distansutbildningar

Vi kan minska utsläppen genom att minska vår energianvändning och samtidigt öka användningen av förnybara energikällor. Minskning av energianvändningen.

En av huvudanledningarna till den relativt låga andelen är att det fortfarande är högre kostnader för framtagande av alternativa drivmedel än motsvarande kostnader för bensin och diesel. >> Transportsektorns energianvändning >> Energianvändning i transportsektorn (inrikes och utrikes) uppdelad per bränsleslag, 1970-1 Välj tabell. 2 Välj Transportsektorn använder främst energi i form av oljebaserade drivemedel (bensin, diesel, flygfotogen med mera), 5 Transportsektorns energianvändning 26 Att minska utsläppen av växthusgaser är en stor utmaning för transportsektorn eftersom energianvändningen för transporter domineras av fossila bränslen. Energianvändningen i transportsektorn i riket som helhet redovisas mer detaljetat i den nationella indikatorn K1. Lägg märke till att den totala energianvändningen i transportsektorn som redovisas i denna nationella indikator inte är identisk med den energianvändning för riket som helhet som redovisas här, och som används för att jämföra med de enskilda kommunerna.