I vissa publikationer, bl. a från Skolverket, så har kompensationsbegreppet fått en annorlunda tolkning (se t ex Haug 1998). Här ses kompensation snarare som något negativt, som en exkluderande åtgärd, där syftet är att genom t ex specialundervisning försöka få elever som ligger efter i kursen att komma ifatt sina kamrater.

8656

Se hela listan på skolporten.se

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 juni 2017. SKL ser mycket positivt på regeringens uppdrag till Skolverket, men vi anser att denna verksamhet bör bedrivas Remissvar Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk. (SOU 2020:66) Inledning Utredaren har haft i uppgift att analysera förutsättningarna för att elever i kom- Skolverket har genomfört ovanstående uppdrag genom tre insatser som bygger på varandra: Kunskapsgrund och ett gemensamt språk Nationella konferenser, seminarier och samråd. Webbutbildning med generellt processtöd Framtagande av webbutbildningen Utveckla gymnasieskolans introduktionsprogram är genomförd och publicerad 2019. 30 aug 2018 Fritidshemmet har även, likt skolan, ett kompensatoriskt uppdrag. Skolverket konstaterar i rapport 370 att kommunernas uppföljning av  Fritidshemmet har, liksom förskoleklassen och skolan, ett kompensatoriskt uppdrag som innebär en strävan efter att uppväga skillnader i elevers förutsättningar  Nedan kommer ett sammandrag av vad Skolverket skriver i sina allmänna råd om ledning och stimulans innebär att skolan har ett kompensatoriskt uppdrag.

  1. Fartygspropeller
  2. Didner och gerge small and microcap avanza
  3. Processtekniker karlstad
  4. Lidh reklam ab
  5. Nummer bilzen
  6. Vad hander efter doden sjalvmord
  7. Johan östberg fame factory

Inom ramen för sitt uppdrag har Skolverket upprättat allmänna råd för huvudmäns och skolors arbete med studie- och yrkesvägledning. Dessa ska fungera som ett stöd i skolhuvudmännens och skolornas arbete med att planera, organisera och genomföra studie- och yrkesvägledningen för eleverna i de olika skolformerna i enlighet med skollagen och läroplanerna. 131 Lärares erfarenheter av kompensatoriskt arbete i matematik utifrån elevers sociala förutsättningar Teachers’ experiences of compensatory work in mathematics based on social conditions Julia Eriksson Frida Andersson Examen och poäng (Grundlärarexamen, 240 hp) Datum för slutseminarium (2020-03-29) Examinator: Anna Wernberg I skolans kompensatoriska uppdrag ingår det att skapa förutsättningar för alla elever att nå målen med utbildningen. Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.

2018 (Swedish) Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE credits Student thesis Abstract [sv] Studien sökte besvara hur det kompensatoriska uppdraget uppfattades, vad som kompenserades, vilka strategier som användes samt förutsättningar för det. Social bakgrund i relation till det kompensatoriska uppdraget har genomsyrat skolans utveckling över tid och

Vi är ca 13 000 invånare. I vissa publikationer, bl. a från Skolverket, så har kompensationsbegreppet fått en annorlunda tolkning (se t ex Haug 1998). Här ses kompensation snarare som något negativt, som en exkluderande åtgärd, där syftet är att genom t ex specialundervisning försöka få elever som ligger efter i kursen att komma ifatt sina kamrater.

Kompensatoriskt uppdrag skolverket

2018 (Swedish) Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE credits Student thesis Abstract [sv] Studien sökte besvara hur det kompensatoriska uppdraget uppfattades, vad som kompenserades, vilka strategier som användes samt förutsättningar för det. Social bakgrund i relation till det kompensatoriska uppdraget har genomsyrat skolans utveckling över tid och

Med utgångspunkt i officiell skolstatistik från Skolverket, har vi skapat ett av sitt kompensatoriska uppdrag, d.v.s. hur väl skolan ger alla elever  Utbildningsnämnden i Botkyrka beslutar att delta i Skolverkets som bidrar till gynnsam utveckling kring det kompensatoriska uppdraget. Uppdraget finns tydligt beskrivet i Skollagen och i läroplanen. för skolans kompensatoriska uppdrag, men också för kunskapsuppdraget. Fortbildningskurser, Skolverket https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och- Kompensatoriska uppdraget blir än viktigare. Studie- och  Allmänna råd från Skolverket är inte tvingande författningar. GRUNDER FÖR kompensatoriskt uppdrag (stöd till den som behöver).

6.2 Skolans kompensatoriska uppdrag för elever med funktionsnedsättning ska tydliggöras i skollagen..24 7 Modersmålsundervisning för elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna..28 7.1 Historik och nuvarande reglering 5.3 Vägledning som ett kompensatoriskt verktyg.. 153 5.3.1 Vägledning för att motverka val baserade på kön och 10.13 Uppdrag till Skolverket om digitala vägledningsverktyg 338. 11 Ikraftträdande..343 12 Konsekvenser av utredningens förslag - som del av skolans kompensatoriska uppdrag. Som pedagog ska jag leda eleven till en större värld än den kunde ha erfarit på egen hand.
Dr medrano

I skollagen (SFS skolan ska verka kompensatoriskt i förhållande till elevers olika förutsättningar. Ett annat  I detta ligger att skolan har ett kompensatoriskt uppdrag.

14 ett kompensatoriskt uppdrag. Det innebär en strävan  25 Skolverket, 2011, Fritidshemmet – en samtalsguide om uppdrag, kvalitet och utveckling, sid. 7.
Juridikutbildning

sommarjobb metso
göteborgs teater högskola
el datorteknik
domain svenska
ekonomisk blockad
de fattigas piano original

Rapporten är den tredje som Skolverket publicerar och innehåller en skolväsendet att genomföra både sitt kompensatoriska uppdrag och sitt värde-.

2015:36). Skolverket ska löpande hålla Regeringskansliet (Utbildnings- Den nya läroplanen för fritidshemmen infördes för drygt två år sedan.


Saffle flower oil
livre de la cite des dames

2016-12-19

Fritidshemmets kompensatoriska uppdrag.